Seuran säännöt

1§ SEURAN NIMI JA KOTIPAIKKA

Seuran nimi on Lohjan Voimailijat ry. Seuran kotipaikka on Lohjan kaupunki.

2§ SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on edistää ja kehittää liikuntaharrastusta ja –kasvatusta toiminta-alueellaan siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto- kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.
Seuran tarkoituksena on innostaa jäseniään ja muitakin henkilöitä sekä sidosryhmiä toimimaan seuran päämäärien hyväksi sekä työskennellä hyvän yhteishengen juurruttamiseksi jäsenistöönsä.
Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

 3§ TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tarkoitustaan seura toteuttaa:
1. Tarjoamalla jäsenilleen
 - kilpailutoimintaa
 - valmennus- ja harjoitustoimintaa 
 - kuntoliikuntaa
 - koulutustoimintaa
 - tiedotus- ja suhdetoimintaa
 - valistus- ja kasvatustoimintaa
 - muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja    henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia

Toimintansa tukemiseksi seura voi:
 - periä jäsen-, kilpailu- ja kurssimaksuja
 - järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
 - vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja
 - kerätä varoja talkootöillä
 - kerätä mainos- ja ilmoitustuloja
 - välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita
 - omistaa ja hallita osakkeita ja muita arvopapereita
 Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan.

4§ SEURAN JÄSENYYDET

Seura on jäsenenä Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n alaisessa Suomen Painiliitto ry:ssa. Seuran johtokun-ta päättää liittymisestä muihin järjestöihin ja niistä eroamisesta.

5§ SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen seuran johtokunnan hyväksymä henkilö, joka suorittaa vuotuisen jäsenmaksun ja  sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Painiliitto ry:n toimintasääntöjä ja päätöksiä.
Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta ottaa henkilöitä tai oikeustoimikelpoisia  yhteisöjä, jotka suorittavat vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran vuosikokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana an-siokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Erityisen ansioituneille jäsenilleen on johtokunta oikeutettu antamaan seuran ansiomerkkejä sekä hake-maan Suomen Painiliitto ry:n ansiomerkkejä.

6§ SEURASTA EROTTAMINEN

Jäsenen, joka ei noudata seuran sääntöjä ja päätöksiä tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen, rikkoo lakeja, taikka on muuten seuralle haitaksi, voi seuran johtokunta erottaa seurasta. Johtokunta voi päättää myös jäsenen määräaikaisesta sulkemisesta seuran toiminnasta.
Rangaistuspäätöksestä on rangaistu jäsen oikeutettu vetoamaan seuran kokoukseen jättämällä 14 päivän kuluessa rangaistuspäätöksestä tiedon saatuaan, tiedonantopäivää lukuun ottamatta, valituskirjelmän joh-tokunnalle.

7§ JÄSENMAKSUT

Jäsenmaksujen suuruuden määrää seuran vuosikokous kutakin vuotta varten erikseen.

8§ SITOUTUMINEN ANTIDOPINGTOIMINTAAN

Seura ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidopingtoimikunnan do-pingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean ja Kansainvälisen Painiliiton (FILA) dopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen, pohjoismaisen anti-dopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten sään-töihin. 

9§ SEURAN HALLINTO

Seuran päätösvaltaa käyttää seuran vuosikokous.
Seuran toimeenpanovaltaa käyttää johtokunta. Johtokunnan puheenjohtajana toimii seuran puheenjohtaja.

10§ VUOSIKOKOUKSET
Varsinainen vuosikokous pidetään kerran vuodessa marras- joulukuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään johtokunnan kutsusta tai kun vuosikokous niin päättää tai 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen vaatimuk-sen. Kokous on järjestettävä viipymättä tai kuitenkin viimeistään yhden kuukauden kuluessa vaatimuksen saapumisesta johtokunnalle.
Seuran kutsuu kokoon johtokunta yhden paikallislehden, tai julkisella ilmoitustaululla olevan ilmoituk-sen välityksellä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.
Kokouskutsuissa on huomioitava yhdistyslain määräykset.
Muista asioista johtokunta ilmoittaa jäsenille parhaaksi katsomallaan tavalla.
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ainoastaan ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle.
Asioista, joita jäsenet haluavat vuosi- tai ylimääräisessä kokouksessa käsiteltäviksi, on tehtävä seuran johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta.
Puheenjohtajan ja muiden johtokunnan jäsenten valinnat tehdään jäsenistön vuosikokouksessa esittämien ehdokkaiden joukosta
Seuran kokouksissa on kullakin jäsenellä, lukuun ottamatta kannattavia jäseniä, yksi ääni. Kokouksessa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaaleissa eniten ääniä saanut valitaan. Henkilövaalissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla.

Seuran kevätkokouksessa

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja
2. valitaan kokoukselle sihteeri
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
5. todetaan kokouksen osanottajat
6. esitetään seuran toimintakertomus edelliseltä vuodelta ja päätetään siitä
7. esitetään seuran tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta ja tilintarkastajien siitä antama kertomus sekä vah-vistetaan tilinpäätös
8. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
9. käsitellään muut esityslistalla olevat asiat
10.kokouksen päättäminen

Seuran syyskokouksessa

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja
2. valitaan kokoukselle sihteeri
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
5. todetaan kokouksen osanottajat
6. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle
7. vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavalle vuodelle
8. valitaan seuran puheenjohtaja  seuraavalle toimintakaudelle
9. valitaan johtokuntaan jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
10.valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
11.käsitellään muut esityslistalla olevat asiat
12.kokouksen päättäminen

11§ JOHTOKUNTA

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta seuran syyskokouksessa valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Johtokunnan jäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa. Johtokunta valitsee keskuudestaan  sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.
Johtokunnan kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja  vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla ja kun kutsu on toimitettu kaikille johtokunnan jäsenille.
Johtokunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saanut valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla.  Muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhty-nyt. Johtokunnan päätökset astuvat  heti voimaan, ellei niitä tehtäessä ole siitä toisin määrätty

Johtokunnan tehtävänä on
 - hoitaa seuran asioita lakien, sääntöjen ja vuosikokouksen päätösten mukaisesti
 - edustaa seuraa
 - valita seuran edustajat muihin yhteisöihin
 - kutsua seuran kokoukset koolle ja valmistella ne
 - hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä pitää jäsenluetteloa
 - nimittää ja erottaa seuran toimihenkilöt
 - hoitaa seuran taloutta ja omaisuutta
 - huolehtia talous- ja toimintasuunnitelmien sekä toimintakertomusten ja tilinpäätösten    laatimisesta
 - vahvistaa seuran toimintasääntöjä alemman asteiset määräykset ja ohjeet
 - päättää jäseniin kohdistuvista kurinpitotoimenpiteistä
 - ohjata valmennus-, koulutus ja muuta toimintaa
 - päättää kilpailumaksuista
 - huolehtia arvokilpailujen (SM/KLL) hakemisesta seuralle
 - päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien     esittämisestä
 - hoitaa kaikki muut seuran ja painin toimintaa edistävät tehtävät ja ryhtyä kaikkiin    toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

Puheenjohtajan tehtävänä on
 - johtaa seuraa
 - kannustaa seuran jäseniä toimimaan seuran tavoitteiden toteutumiseksi
 - edistää hyvää yhteishenkeä seurassa
 - edistää toimintasuunnitelman, talousarvion ja seuran muiden tavoitteiden       toteutumista
 - edistää seuran omaisuuden tehokasta käyttöä
 - kutsua kokoon johtokunta
 - johtaa puhetta johtokunnan kokouksessa
Sihteerin tehtävänä on
 - hoitaa kokousjärjestelyt
 - johtaa kilpailujärjestelyjä
 - johtaa seuran muita tapahtumajärjestelyjä (kevät/syksyjuhlat, talkoot jne.)
 - hoitaa seuran sisäistä tiedotusta
 - hoitaa kirjeenvaihtoa sidosryhmiin päin (kaupunki, liitto,  aluejärjestö)
 - laatia seuran toimintakertomus  
Rahastonhoitajan  tehtävänä on
 - hoitaa seuran rahavaroja
 - huolehtia saatavien perimisestä ja velkojen maksamisesta
 - järjestää jäsenmaksujen perintä
 - laatia talousarvio vuosikokousta varten
 - hoitaa seuran kirjanpito ja tilinpäätös kirjanpitolain ja hyvän kirjanpitotavan mukaisesti 
Edellä mainittuja tehtäviä voidaan yhdistää.
Tarpeen tullen voidaan toimitsijoille valita varamiehet ja lisätä heidän lukuaan.
Johtokunta voi antaa lisämääräyksiä toimitsijoiden tehtävistä ja velvollisuuksista.
  
12§ SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä  jonkun muun henkilön kanssa, jolle johtokunta on anta-nut nimen kirjoitusoikeuden.

13§ TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kolme (3)
viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausunto johtokunnalle viimeis-tään viikkoa ennen kokousta.

14§ MUUT MÄÄRÄYKSET

Sen lisäksi mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.
Tarpeen vaatiessa voi seuran kokous näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettavaksi seuran sisäistä toimintaa järjestäviä säädöksiä, perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset toimikunnat

15§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

16§ SEURAN PURKAMINEN

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään neljän viidesosan (4/5) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.
Seuran purkautuessa sen varat luovutetaan paikkakunnan liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen  niin kuin se seuran kokous määrää, joka viimeksi päättää seuran purkamisesta.
Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.
 

LoVo:n hallitus kaudella 2020
 


Puheenjohtaja
    Kai Wallenius

Sihteeri ja rahastonhoitaja
    Jari Malkamäki

Viralliset jäsenet
    Jari Malkamäki
    Erkki Erolahti
    Joonas Saarinen
    Milja Malkamäki


Varajäsenet
    1. Antti Mettinen
    2. Juha Wallenius

LOVON HALLITUS KOKOONTUU NOIN KERRAN TAI KAKSI KAUDESSA KÄSITTELEMÄÄN AJANKOHTAISIA ASIOITA. KOKOUKSISTA PIDETÄÄN PÖYTÄKIRJAA. LISÄKSI HALLITUS PITÄÄ SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN MARRAS-JOULUKUUSSA